Get Adobe Flash player

БАЛКАНИНТЕРТУРС - АД създ. 1992 г.

BALKANINTERTOURS Jsc. since 1992

Седалище:1124 София, бул. “Евлоги Георгиев” 52 ет.1

Централен офис:5000 Велико Търново, ул. “Цар Тодор Светослав”17, вх.Б, ет. 2 тел/факс: 062/606 620, моб.тел: 0899/939 850, 0898/557 072 

е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.     www.balkanintertours.bg

 

ДОГОВОР

ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ 

Днес,………………… в гр. ………………… между “БАЛКАНИНТЕРТУРС” АД, регистрирано по ф.д. № 8750/1992 г, с адрес на управление и търговски адрес 1124 София, бул. “Евлоги Георгиев” № 52,ет 1, Дан. № 2225026031, БУЛСТАТ: 121491009 Удостоверение за регистрация № 00026 на Министерството на икономиката, представлявано от Милена Панайотова Трифонова – Изпълнителен директор, наричано за краткост ТУРОПЕРАТОР, от една страна

и………………………………………………………………………..…

/име, презиме и фамилия на клиента/                               /ЕГН/

…………………………  ………………………………………………..

/№ и дата на издаване на  личната карта/

……………………………………………………………………………

/адрес, телефони/

наричан за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящия договор

 

  1. 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави туристическо пътуване с обща цена при определените по-долу условия, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ, от свое име  и от името на записаните от него лица, декларира желанието си за пътуване.

 

БЛАНКА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Резервация № ………………/ ………………….. г.

 

Име, презиме и фамилия на клиента

ЕГН/ЛНЧ

Лична карта или паспорт

№  и дата на издаване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пътуване по маршрут

 

Дата и час на заминаване

 

Начален пункт

 

Дата  и час на връщане

 

Краен пункт

 

Превозвач

 

Трансп.ср-во, категория

 

Хотел, категория

 

Вид стая

 

Брой нощувки

 

Хранене(BB,HB, FB,RO,ALL, AEAI, UALL)

 

Екскурзии

 

Други услуги

 

Обща цена

 

 

От името на записаните в тази бланка клиенти и от мое име декларирам, че се запознахме с условията на договора за пътуване с “БАЛКАНИНТЕРТУРС”АД и ги приемаме.

В общата цена е включена застраховка “Помощ при пътуване с асистанс”, като “Балканинтертурс” АД има сключен договор със ЗК “Уника” АД- седалище София 1612, ул.“Юнак”11-13 –Генерална агенция Светослава ЕООД- Велико Търново. Застрахователната полица № 10128L5002/28.01.2010г. удостоверява наличието на задължителна застраховка “Отговорност на туроператора”.

 

  1. 2. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

2.1.   Договорената цена може да бъде променена преди започване на организираното туристическо пътуване, когато това е свързано с промяна на стойността на транспортни и други разходи /летищни и пристанищни такси, гориво, магистрали и фериботи, пътни такси и разрешителни, музейни такси/, обменният валутен курс, относим към договора, инфлационни процеси в приемащата страна /и/, водещи до промяна в първоначално  договореното.

2.2.   Преизчислението на договорената цена се извършва пропорционално на увеличението на включените в туристическия продукт основни и допълнителни туристически услуги.

2.3.   Договорената цена не може да бъде променяна с повече от 5%.

2.4.   При промяна с повече от 5% ТУРОПЕРАТОРЪТ е ДЛЪЖЕН да  уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ, който има ПРАВО:

-         да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение или да се откаже от пътуването като не дължи неустойка на ТУРОПЕРАТОРА. Отказът се удостоверява писмено от ПОТРЕБИТЕЛЯ в тридневен срок от получаване на уведомлението;

-         да приеме пътуване с обща цена от по-ниско качество, като получи от ТУРОПЕРАТОРА разликата в стойността между предлаганото и първоначално договореното;

-         да приеме друго пътуване с обща цена от същото или по-високо качество;

-         да получи платената от него сума в седемдневен срок от получаване на уведомлението, но след представяне на писмен отказ в определените по-горе срокове..

2.5.   ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО да прехвърли правата и задълженията си на трето лице, което отговаря на всички изисквания за това, като предварително уведоми ТУРПЕРАТОРА, най-малко в 20-дневен срок от началната дата на програмата/почивката. В този случай потребителят е солидарно отговорен с другото лице пред туроператора или туристическия агент по заплащането на общата цена и разходите по договора, свързани с прехвърлянето, съгласно условията на чл. 2.9. от настоящия договор.

2.6.   Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина самостоятелно, то трябва да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата /ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите, е необходимо той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител/.

2.7.   ТУРОПЕРАТОРЪТ ИМА ПРАВО:

-         да извърши промени по програмата, свързани със смяната на конкретен хотел като запази категорията; промяна на марката на транспортното средство /за автобусните програми/  като запази категорията и предлаганите условия; поредността на нощувките и населените места /при автобусните програми/, когато това е в интерес на потребителя и дава възможност да се разшири с нови места програмата; броя и вида на посещаваните туристически обекти и културно-историческите забележителности и музеи, когато това е свързано с промяната на тяхното работно време или ремонтно-възстановителни дейности.

2.8.   В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не плати в договорения размер и срок,  екскурзията/почивката се анулира по негова вина без предизвестие и ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи връщане на капарото на основание чл. 308 от Търговския закон.

2.9.   При извършване на промени от ПОТРЕБИТЕЛЯ в направената резервация се заплаща такса в размер на 40 лв.

2.10.        Анулация на потвърдена резервация или отказ от пътуване се извършва лично и писмено от лицето, подало заявката. В този случай от заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума се удържат следните такси за анулация:  от 59 до 30дни преди датата на пътуване – в размер на депозита; от 29 до 20  дни преди датата на пътуването -50% от общата стойност на пътуването; от 19 до 14 дни преди датата на пътуването -80% от общата стойност на пътуването; при по –малко от 14 дни преди датата на пътуването -100% от общата стойност на пътуването.

2.11.        Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати екскурзията/почивката през времетраенето и по  свое желание, всички допълнителни разноски, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

2.12.        При допуснати недостатъци в качеството на предоставените услуги, клиентът има право да предяви претенции в писмен вид в срок до 5 /пет/ дни след приключване на услугата, като рекламацията се удостоверява чрез наличието на тристранен протокол, подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР. Туроператорът се задължава в срок от 30 работни дни от депозирането на рекламацията да даде своето становище по нея на потребителя.

2.13.        ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги (екскурзии, транспорт, забавления), които потребителят закупува индивидуално на място в съответния курорт (населено място), а също и за промени, анулации или непредоставяне в пълен обем на заявените услуги, ако причина за това са военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, гражданско неподчинение, природни бедствия, пожар, действия на държавни и други органи или  други обстоятелства извън неговия контрол /анулиране на полети, промени в разписанието и цените на авиокомпании и др./.

2.14.        ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания, поради неявяване на потребителя на определените за отпътуване място и време.

2.15.        ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания при отказ на граничните служби да допуснат  влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ  на територията на съответната държава и/или при нарушение от ПОТРЕБИТЕЛЯ на нормативни разпоредби / митнически, визови, паспортни и всички други, свързани с преминавене на граничните пунктове/ на съответната държава.

2.16.        В случай, че по време на организирано пътуване/почивка ПОТРЕБИТЕЛЯТ нанесе телесни повреди или причини имуществени щети на контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА, на техния персонал или на трети лица, всички възникнали в резултат на това разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.17.        При нарушение на нормативни разпоредби /митнически, паспортни, визови и др./, всички последици са за сметка на виновното лице.

2.18.        ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия или бездействия на трети лица, които не са страна по настоящия договор, но имат косвено отношение към неговото изпълнение.

2.19.        Размерът на обезщетението за вреди, нанесени на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ТУРОПЕРАТОРА при изпълнение на съответната програма, е до 30 на сто от стойността на заплатените услуги, при условията на настоящия договор.

2.20.        Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените промоционални дати.

Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване, се заплащат до съответната дата по стандартни цени.

В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, туристът резервирал и заплатил пакет за ранно записване губи 100% (сто процента) от внесената сума.

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1.   Всички спорни въпроси във връзка с изпълнението на настоящия договор, по които страните не постигнат съгласие, се разрешават в съответствие със Закона за туризма и действащото законодателство на Република България.

3.2.   Настоящият договор се сключва на база на информацията на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 28 от ЗТ и изискванията на чл. 29 от ЗТ и на чл. 33 от ЗТ във връзка с чл. 28 /1/ и чл. 32 /1/ на същия закон, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предварително запознат преди сключването на настоящия договор.

3.3.   Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на пътуването.

3.4.   Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

 

ПОТРЕБИТЕЛ: …….…………             ТУРОПЕРАТОР:  …………….

/подпис/                                                     /подпис, печат/